43-426 Łączka, Widokowa 10

Deklaracja Dostępności

Wstęp

Centrum Kultury Gminy Dębowiec zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie www.goksit.pl.

 

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2020-09-04.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-04.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej: filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących, opublikowane zdjęcia nie posiadają opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań, mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności, filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-10-07

Oświadczenie zostało poddane aktualizacji w dniu 2021-03-30.

Aktualizacja oświadczenia : 28.03.2022

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Aktualizacja oświadczenia : 30.03.2023

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Aktualizacja oświadczenia : 30.03.2024

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

 Informacja dla użytkowników niepełnosprawnych

- Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

- Możliwa zmiana wielkości czcionki.

- Zastosowano prawidłowy kontrast.

- Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza TAB.

- Nawigacja jest przyjazna dla osób niewidomych dzięki unikalnym tytułom podstron i porządkującej funkcji nagłówków.

- W całym serwisie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczenie aktywnego linka, czy pola formularza. Fokus przemieszcza się po wszystkich widocznych elementach aktywnych strony w logicznej kolejności – klawisz TAB.

- Linki – także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – otwierają się w tym samym oknie.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt, pod adresem

poczty elektronicznej: gok@debowiec.cieszyn.pl

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać

skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

 Dostępność architektoniczna

1. Budynek: Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Dębowcu, Łączka, ul. Widokowa 10, 43-426 Dębowiec

Do budynku prowadzi jedno wejście główne od ul. Widokowej oraz od strony kuchni.

Do wejścia głównego prowadzą schody oraz ułatwienie dla wózków – podjazd, od strony kuchni schody.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.

W budynku nie ma windy.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.

Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Brak możliwość skorzystania z usług tłumacza migowego.

2. Budynek: Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji, Gumna, ul. Dolna 5, 43-426 Dębowiec

Do budynku prowadzi jedno wejście główne oraz wejście od strony boiska.

Do wejścia prowadzą schody oraz ułatwienie dla wózków – podjazd.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Wejście jest zabezpieczone bramkami.

W budynku nie ma windy.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.

Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Brak możliwość skorzystania z usług tłumacza migowego.

 

Dane teleadresowe Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Dębowcu:

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Dębowcu, Łączka, ul. Widokowa 10, 43-426 Dębowiec,

adres e-mail: gok@debowiec.cieszyn.pl

nr tel.: 33 858 83 51, 512 298 558

Kontakt

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Dębowcu
43-426 Łączka, Widokowa 10Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Gumnach
43-426 Dębowiec, Gumna, ul. Dolna 5
instagram facebook bip